Pořadatelé festivalu

POŘADATELEM FESTIVALU JE KLUB RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY - KUTNÁ HORA V PRAZE. KLUB BYL ZALOŽEN V ROCE 1990 A VE SVÉ ČINNOSTÍ NAVAZUJE NA NEJLEPŠÍ TRADICE SPOLKOVÉHO ŽIVOTA V KUTNÉ HOŘE. JAKO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY ŽIJÍCÍCH V KUTNÉ HOŘE I MIMO NI SI KLUB SI VYTYČUJE NÁSLEDUJÍCÍ POSLÁNÍ:

1. pečovat o zachování kulturního a myšlenkového dědictví vztahujícího se k městu Kutné Hoře;
2. připomínat a zprostředkovat toto dědictví občanům Kutné Hory a široké veřejnosti mimo Kutnou Horu, tím
3. posilovat vědomí historické kontinuity a odpovědnosti k městu a k odkazu minulých generací;
4. umožnit vzájemné poznání a tříbení názorů, přispívat k všeobecné osvětě a k obohacení společenského života města, spolupracovat přitom s orgány státní správy a samosprávy, zejména pak s orgány města a jeho institucemi, s kulturními, osvětovými a vzdělávacími institucemi a s jinými občanskými a zájmovými sdruženími;
5. propagovat město Kutnou Horu a přispívat k posilování jejího renomé a prestiže.
 
Festivalový výbor
MUDr. Jiří Plaček - předseda
Hana Kofránková
Ing. Vlastislav Navrátil
Hana Ornestová
Ing. Jan Pospíšil
Jaromír Procházka
Dagmar Růžičková
Jan Těsnohlídek
Monika Trdličková
Mgr. Marie Valtrová