Vyhlášení OKH 2015! Uzávěrka na konci března!

S T A T U T

autorské soutěže mladých básníků

Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub

rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení

výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně

v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího

Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce

konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž

poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv

tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s

přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a

příjmení, datum narození, adresa bydliště autora.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:

Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.

Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi

oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži je sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci

festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy

odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci

festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze

Partyzánská 450

284 01 Kutná Hora